Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) van de school praten ouders /verzorgers en leerkrachten samen over alle zaken die de school betreffen. Het kan gaan over materiële zaken (plein, gebouw, meubilair), financiële zaken (begroting, meerjarenplan), vakantiedata, groepsindeling of belangrijke beleidsstukken. In het reglement van de MR staat vermeld welke zaken de directie/toezichthoudend bestuur aan moet dragen bij de MR voor “instemming” of “advies”. 
 
Daarnaast ziet de MR eveneens als haar taak:
  • Het bevorderen van openheid, openbaarheid en het overleg tussen de verschillende geledingen
  • Het waken tegen discriminatie
  • Het bespreken van algemene zaken met het toezichthoudend bestuur


Samenstelling MR
Voorzitter: Annemarie de Geus (personeelsgeleding)
Secretaris: Mevr. A. van Dommelen (personeelsgeleding)
Personeelsgeleding: Mevr. E. van Riemsdijk
Oudergeleding: Mevr. Bisseling-Vacsi
Oudergeleding: Mevr. Ezzarfani
Oudergeleding: Mevr. Beekmans
Oudergeleding: Mevr. van de Wijdeven

 
Om ouders zo goed mogelijk te informeren worden de agenda en verslagen op de prikborden bij de ingangen van de school en op de website gepubliceerd. De directeur woont de vergaderingen bij.
 
De Medezeggenschapsraad is per e-mail te bereiken op mr@rankhelmond.nl


Agenda vergadering 1: 11 september 2023
Notulen vergadering 1: 11 september 2023

Agenda vergadering 2: 25 oktober 2023
Notulen vergadering 2: 25 oktober 2023

Agenda vergadering 3: 14 december 2023
Notulen vergadering 3: 14 december 2023

Agenda vergadering 4: 6 maart 2024
Notulen vergadering 4: 6 maart 2024

Cookie instellingen