Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Scholen zijn vanaf die datum verplicht leerlingen passend onderwijs aan te bieden, op de school zelf of op een andere school (zorgplicht). Wanneer wij een leerling geen passend onderwijs kunnen bieden, zullen wij, in samenwerking met ouders/verzorgers op zoek gaan naar een andere school binnen het samenwerkingsverband. Dit kan een reguliere basisschool zijn, maar ook speciaal (basis)onderwijs.
 
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen wat onze mogelijkheden en grenzen zijn. Het belang en de onderwijsbehoefte van het kind, en de mogelijkheden van ons als school om hierin te voorzien, staan voorop. Het samenwerkingsverband Helmond-Peelland (3008) heeft een plan opgesteld waarin aangegeven wordt welk niveau van basisondersteuning zij bieden, hoe zij met elkaar een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen hebben gecreëerd, hoe de beschikbare middelen worden verdeeld, op welke wijze verwijzingen naar het bso/so/vso plaatsvindt en hoe zij ouders/verzorgers informeren. Ook kunnen zij aan scholen extra ondersteuning in de klas toekennen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Er is dus meer ruimte voor maatwerk.
 
Wanneer wij een leerling op onze school aannemen gaan wij er vanuit dat de leerling de gehele basisschoolperiode op onze school het onderwijs zal genieten. Wanneer dit niet mogelijk is zoeken we in goede samenwerking met ouders/verzorgers naar een passend alternatief.
Cookie instellingen